Zabezpieczenie

17 lutego 2021

Co to jest kwestia bezpieczeństwa?

Odsetki to możliwe do wyegzekwowania roszczenie prawne lub zastaw na zabezpieczeniu, które zostało zastawione, zwykle w celu uzyskania pożyczki. Pożyczkobiorca zapewnia pożyczkodawcy zabezpieczenie na określonych aktywach, co daje pożyczkodawcy prawo do odzyskania całości lub części nieruchomości, jeżeli pożyczkobiorca przestanie spłacać pożyczkę. Pożyczkodawca może następnie sprzedać przejęte zabezpieczenie, aby spłacić pożyczkę.

Kluczowe wnioski
 • Odsetki zabezpieczające pożyczkę to roszczenie prawne dotyczące zabezpieczenia, które pożyczkobiorca zapewnia, które pozwala pożyczkodawcy na przejęcie zabezpieczenia i sprzedaż w przypadku spłaty pożyczki.
 • Zabezpieczenie zmniejsza ryzyko pożyczkodawcy, umożliwiając mu naliczenie niższych odsetek od pożyczki.Niższe oprocentowanie oznacza, że ​​zmniejszy się również koszt kapitału pożyczkobiorcy.Zrozumienie interesu bezpieczeństwa

  Zabezpieczenie odsetek od pożyczki zmniejsza ryzyko dla pożyczkodawcy, a z kolei pozwala pożyczkodawcy na naliczenie niższych odsetek, tym samym obniżając koszt kapitału dla pożyczkobiorcy. Transakcja, w której udzielono zabezpieczenia, nazywana jest „transakcją zabezpieczoną.

  Udzielenie zabezpieczenia jest normą w przypadku pożyczek, takich jak kredyty samochodowe, kredyty biznesowe i hipoteki, zwane łącznie pożyczkami zabezpieczonymi. Karty kredytowe są jednak klasyfikowane jako pożyczki niezabezpieczone. Firma obsługująca kartę kredytową nie odbierze Ci ubrań, artykułów spożywczych ani wakacji zakupionych przy użyciu karty, której nie używasz. Pożyczki podpisane to kolejny przykład pożyczek niezabezpieczonych. Główną różnicą między tymi dwoma typami pożyczek jest brak lub obecność zabezpieczenia.

  Jednolity Kodeks Handlowy (UKC) określa trzy wymagania, aby zabezpieczenie było prawnie ważne, proces znany jako „zajęcie.

 • Zabezpieczenie otrzymuje wartość.
 • Kredytobiorca jest właścicielem zabezpieczenia.Kredytobiorca podpisał umowę zabezpieczenia.Ponadto zabezpieczenie musi być szczegółowo opisane w umowie zabezpieczenia. Na przykład zabezpieczenie wymienione w umowie pożyczki może określać Honda Accord pożyczkobiorcy z 2013 r., A nie „wszystkie pojazdy pożyczkobiorcy.

  Pożyczkodawca musi również „udoskonalić swoje zabezpieczenie, aby upewnić się, że żaden inny pożyczkodawca nie ma praw do tego samego zabezpieczenia. Ulepszone zabezpieczenie to każde zabezpieczone zabezpieczenie składnika aktywów, którego nie może żądać żadna inna strona. Odsetki są doskonalone poprzez rejestrację ich w odpowiednim organie ustawowym, dzięki czemu stają się prawnie wykonalne, a wszelkie późniejsze roszczenia dotyczące tego składnika majątku otrzymują status młodszego. Uwaga: akt rekonesansu dowodzi, że bank nie ma już zabezpieczenia na nieruchomości.

  Ulepszony poziom zabezpieczenia to zabezpieczony udział w aktywach stanowiących wyłączną własność pożyczkobiorcy i musi być zarejestrowany w odpowiednim urzędzie ustawowym.

  Przykłady interesów bezpieczeństwa

  Powiedzmy, że Sheila pożyczyła 20 000 dolarów na zakup samochodu i przestała dokonywać płatności, gdy saldo jej pożyczki wyniosło 10 000 dolarów, ponieważ straciła pracę. Pożyczkodawca odzyskuje samochód i sprzedaje go na aukcji za 10 000 dolarów, co odpowiada saldzie pożyczki Sheili. Sheila nie ma już samochodu, ale nie jest też dłużna pożyczkodawcy. Pożyczkodawca nie ma już złej pożyczki w swoich księgach.

  Inną sytuacją, w której pożyczkodawca może wymagać od pożyczkobiorcy zabezpieczenia aktywów przed udzieleniem pożyczki, jest sytuacja, w której firma chce pożyczyć pieniądze na zakup maszyn i sprzętu. Firma zapewniłaby bankowi zabezpieczenie w postaci odsetek w maszynach, a jeśli firma nie byłaby w stanie spłacić swoich pożyczek, bank przejąłby maszynę i sprzedał ją, aby odzyskać pożyczone pieniądze. Gdyby firma przestała spłacać swoją pożyczkę z powodu upadłości, jej zabezpieczeni pożyczkodawcy mieliby pierwszeństwo przed pożyczkodawcami niezabezpieczonymi w dochodzeniu roszczeń z jej aktywów.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy