Czy gmina może pobierać opłatę za przyłączenie do wodociągów

Prokuratura Krajowa: Gminy nie mają prawa pobierać opłat za przyłączenie do wodociągów bądź kanalizacji

Gminy nie mogą mieć prawa pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej lub sanitarnej - informuje Prokuratura Krajowa. W razie stwierdzenia uchybień, prokuratorzy mają kwestionować takie zapisy w uchwałach samorządów.

"W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów gminnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców wyjąwszy upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP" - czytamy przy czwartkowym komunikacie PK.

Prokuratorzy będą zaskarżać uchwały gmin

Według komunikatu uprawnienie prokuratora do zaskarżania uchwał, które są aktami prawa miejscowego, wynika z ustawy wraz z Prawo o prokuraturze ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stanowisko prokuratury - według komunikatu - potwierdza utrwalone orzecznictwo sądów.

Przykładowo, po wyroku z 22 listopada 2010 roku (sygn. akt II SA/Kr 851/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały porady gminy ustalającej odpłatność zbytnio podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i ustrojstw kanalizacyjnych. W uzasadnieniu tego wyroku sąd wskazał, hdy nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów. Według art. 94 Konstytucji podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte w ustawie jak i również musi być ono jasne.

Gmina nie może żądać pieniędzy za przyłączenie do wodociągów lub kanalizacji

W związku z powyższym, jakim sposobem stwierdził WSA w Krakowie, jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie wydaje się być akceptowalne bez upoważnienia ustawowego. Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do internecie wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Ponadto - jak czytamy - na obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy wprost wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z trzynaście września 2007 roku (sygn. akt III CZP 79/07). SN podkreślił, że opublikowanie takiego przyłącza nie powinna okazać się obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców.

Niedopuszczalne jest również uzależnianie przyłączenia się do sieci od czasu wcześniejszego zawarcia umowy na temat zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Stwierdził naprawdę Naczelny Sąd Administracyjny przy wyroku z 19 czerwca 2008 roku (sygn. akt II OSK 431/08). Nieustawowe są ponadto wszelkie zapisy w regulaminach dostarczania h2o i odprowadzania ścieków, poszczególnych przez rady gmin i opłaty za ustalanie względów technicznych przyłącza, co oświadczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 października 2007 roku kalendarzowego (sygn. akt IV SA/Wa 1116/06).

Według Prokuratury Krajowej obywatele, nawet zbytnio swoją zgodą, nie mogą mieć także obowiązku wybudowania sprzętów wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków.

Na stanowisku takowym stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 5 grudnia 2006 roku (sygn. świadectwo II SA/Go 432/06) a także Wojewódzki Sąd Administracyjny przy Kielcach w wyroku wraz z 30 stycznia 2008 roku kalendarzowego (sygn. akt II SA/Ke 675/07).

"Skargi prokuratorów o stwierdzenie nieważności uchwał gmin wprowadzających obowiązek ponoszenia opłaty przyłączeniowej za szansę podłączenia budynku do gminnych sieci uwzględniły również WSA w Krakowie w osądu z 9 października 2012 roku (sygn. akt III SA/Kr 921/12), WSA w Poznaniu w wyroku spośród 26 września 2012 roku kalendarzowego (sygn. akt IV SA/Po 587/12), WSA w Krakowie w wyroku z 23 maja 2011 roku (sygn. akt II SA/Kr 402/11) oraz WSA w Łódki w wyroku z piętnasty marca 2013 roku (sygn. akt II SA/Łd 106/13)" - dodano w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Ceny na stacjach paliw. NA chce likwidacji opłaty emisyjnej